TIN MỚI
Chúc mừng năm mới 2017

Công văn mới

  • Công văn số 355-CV/HĐTN ngày 09/2/2022 về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Nam Định (20/4/1974-20/4/2022) -

  • Công văn số 354-CV/HĐTN ngày 09/2/2022 về việc đăng ký thời gian tổ chức Đại hội Đoàn cấp xã, thị trấn và Chi đoàn trực thuộc -

  • Công văn số 350-CV/HĐTN ngày 14/01/2021 về việc triệu tập đại biểu tham dự diễn đàn điểm -

  • Công văn số 349-CV/HĐTN ngày 10/01/2021 về việc triệu tập đại biểu tham dự Đại hội điểm Đoàn cấp xã, thị trấn tại xã Hải Hưng -

  • Công văn số 345-CV/HĐTN ngày 04/1/2022 về việc báo cáo số liệu tổ chức Đoàn -

  • Hướng dẫn số 61-HD/HĐTN ngày 16/12/2021 vê công tác tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII (nhiệm kỳ 2022-2027) -

Hội thi Hội LHTNVN