Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020)

10:19:00 04/02/2020

     Sáng ngày 3-2-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện long trọng tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Huyện ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nghỉ hưu trên địa bàn huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

     Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ôn lại truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt, những trang sử hào hùng của Đảng và nhân dân ta, khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện con đường cách mạng mà Bác Hồ, Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

     Ngày 03 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sự kiện đó đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trọng lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho việc tập hợp lực lượng và sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc, mở đầu một thời đại mới - thời đại cách mạng Việt Nam do giai cấp công nhân mà đội tiền phong là Đảng cộng sản lãnh đạo. Ngay từ khi được thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân làm mục đích cao cả. Với cương lĩnh chính trị khoa học, đường lối cách mạng đúng đắn, giải quyết chính xác những vấn đề cơ bản của chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng nước ta, dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

     Ở thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (năm 1930-1945), trải qua 3 lần tổng diễn tập trong các cao trào cách mạng (1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945) Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh đổ chế độ thuộc địa của thực dân Pháp và phát xít Nhật áp đặt trên đất nước ta kéo dài hơn 80 năm, lật đổ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; Đảng ta trở thành đảng cầm quyền. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi được coi là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa ra đời, thực dân Pháp đã quay trở lại hòng xâm chiếm nước ta một lần nữa. Giặc ngoài, thù trong cấu kết với nhau, âm mưu bóp chết chính quyền cách mạng còn non trẻ. Trong tình thế đó, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hành đường lối và sách lược khôn khéo, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những thử thách, bảo vệ chính quyền và thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Đồng thời, với khẩu hiệu: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu. Quân và dân ta đã đánh bại đội quân viễn chinh nhà nghề của thực dân Pháp, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ trên đất nước ta. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975), Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, thực hiện chiến tranh nhân dân bằng tầm cao khoa học và nghệ thuật. Thắng lợi vĩ đại của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân vừa tiến hành 2 cuộc chiến tranh để bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam thắng lợi, vừa ra sức khôi phục kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, cải thiện từng bước đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và đã thu được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và quản lý đất nước, chúng ta cũng còn những hạn chế, thiếu sót. Nhưng với bản chất cách mạng và khoa học, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; trong đó xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đường lối đó tiếp tục được phát triển, bổ sung, cụ thể hoá và đã được thực hiện có hiệu quả.

           Qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn có ý nghĩa lịch sử: Đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá  và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Số lượng đảng viên không ngừng gia tăng. Từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta có khoảng 500 đảng viên đến Đại hội lần thứ XII (2016) Đảng ta có hơn 4,5 triệu đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Nhiều đảng viên đã để lại tấm gương tốt, thể hiện tinh thần tiên phong và tính gương mẫu.

       Những thành tựu qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

            Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm lớn:

            Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.

          Hai làsự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, nếu quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

          Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công.

          Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ, nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại.

          Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Cùng với sự ra đời và phát triển của Đảng, Đảng bộ huyện nhà sớm được hình thành, rèn luyện trong đấu tranh cách mạng và trưởng thành nhanh chóng. Từ năm 1927-1928 ở Hải Hậu đã có các tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội; đến năm 1930 nhiều người đã trở thành đảng viên cộng sản. Chi bộ Hội Khê ngoại đã lãnh đạo nhân dân biểu tình, đòi giảm thuế, ủng hộ phong trào Xô - Viết Nghệ - Tĩnh. Khi thời cơ đến, những người cộng sản và các chiến sỹ cách mạng đã lãnh đạo nhân dân huyện nhà nổi dậy đấu tranh lật đổ chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng.

Sau Cách mạng tháng Tám, chi bộ Đảng đầu tiên ở Hải Hậu được thành lập gồm 5 đồng chí. Tháng 6-1947 Đảng bộ huyện nhà được thành lập, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, nhất là trong thời kỳ “2 năm 4 tháng”, đã bám đất, bám dân hoạt động bí mật để lãnh đạo nhân dân đấu tranh kiên cường chống khủng bố, diệt tề, trừ gian, phá đồn bốt, mở rộng và củng cố vùng căn cứ du kích, chống các cuộc càn quét lấn chiếm của địch và đã góp phần lập lên những chiến công oanh liệt còn in đậm trong tâm trí của mỗi người dân Hải Hậu, như Cầu Đôi, Văn Đàn, Đông Biên, góp phần cùng quân dân cả nước đánh bại âm mưu xâm lược của bọn thực dân Pháp.

Trong 10 năm kháng chiến chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, phải đương đầu với các phương tiện chiến tranh hiện đại, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo quân dân Hải Hậu đã độc lập và phối hợp với các đơn vị bạn bắn rơi, bắn cháy 13 máy bay, bắn cháy 3 tàu chiến Mỹ. Đồng thời, tích cực huy động sức người, sức của, chi viện hơn 17 vạn tấn lương thực, hàng vạn tấn thực phẩm cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trải qua suốt chặng đường đấu tranh cách mạng của dân tộc, hơn 45 nghìn người con quê hương Hải Hậu đã lên đường chiến đấu trên khắp các chiến trường của Tổ quốc, trong đó có 4.673 đồng chí đã anh dũng hy sinh hiến trọn đời mình cho Tổ quốc.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện nhà đã lãnh đạo quân dân toàn huyện vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được những thắng lợi quan trọng, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của tỉnh, của cả nước. Những năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, chúng ta đã vận dụng và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

 Năm 2019, Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7,4%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 440 tỷ đồng. Tổng sản phẩm bình quân đầu người 51 triệu đồng. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 128 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp được tái cơ cấu, lĩnh vực trồng trọt đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ cấu giống tiếp tục được chuyển dịch theo hướng chất lượng gắn với ổn định năng suất; trong cơ cấu giống lúa đã có trên 90% là các giống chất lượng cao; cơ giới hóa các khâu sản xuất lúa (từ làm đất, gieo cấy đến thu hoạch) ngày càng phát triển. Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản diễn ra sôi động với trên 2.300 ha nuôi trồng và đội tàu khai thác thủy hải sản 681 chiếc (≈ 110.000 CV). Sản xuất Công nghiệp, xây dựng cơ bản ổn định và phát triển. Giá trị tổng sản lượng ngành Công nghiệp - Xây dựng (theo giá so sánh 2010) năm 2019 ước đạt trên 9 nghìn tỷ đồng. Hiện có 35 doanh nghiệp đầu tư tại 3 cụm công nghiệp với tổng số vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, thu hút trên 19.000 lao động với mức thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì và thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới: ngành giáo dục đào tạo có 106/106 trường đạt chuẩn quốc gia, 35/35 xã, thị trấn có cả 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia, 95 trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ngành giáo dục và đào tạo huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh. 35/35 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2020; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 91% dân số.

Phong trào xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu "Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững" giai đoạn 2019-2025 được triển khai tích cực, đồng bộ; đến nay có 527/546 xóm, tổ dân phố đạt nông thôn mới bền vững và phát triển; 2 xóm được công nhận xóm nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” năm 2019 và có 3 xã và 7 xóm, tổ dân phố đã cơ bản hình thành được các tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường và văn hóa; có 4 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” đang được hình thành…

Những thành tựu, công sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hậu trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và công cuộc đổi mới xây dựng đất nước đã ghi thêm vào truyền thống quê hương những trang sử hào hùng mới. Quân và dân Hải Hậu vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng trong thời kỳ đổi mới”; 39 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 5 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; toàn huyện có 395 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”, huyện nhà 41 năm là điển hình văn hóa toàn quốc.

Những thắng lợi trên đây khẳng định sự vận dụng sát đúng các quan điểm, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của huyện nhà; thể hiện truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện. Cũng trong quá trình cách mạng ấy, Đảng bộ Hải Hậu đã trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ 1 chi bộ có 5 đảng viên năm 1945, đến nay chúng ta đã có một đội ngũ hùng hậu với hơn 14 nghìn đảng viên, đang sinh hoạt trong 92 tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ huyện nhà là 1 trong 3 đảng bộ “Bốn tốt” đầu tiên của miền Bắc; là 1 trong 51 đảng bộ huyện được công nhận "Đảng bộ vững mạnh" đợt đầu của cả nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được chăm lo rèn luyện, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, thực sự là hạt nhân lãnh đạo phong trào quần chúng ở địa phương.

Trong chặng đường mới, Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, phát triển nhanh công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển, xây dựng Hải Hậu sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

     Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực sự là những người tiên phong, gương mẫu tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi đến thắng lợi.

    Trước khi diễn ra gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện, nguyên lãnh đạo huyện và các đại biểu đã tổ chức viếng Đền liệt sĩ huyện, xem phim tài liệu “Hải Hậu Văn hóa – Anh hùng” và văn nghệ chào mừng 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam./. haihau.namdinh.gov.vn

Hội thi Hội LHTNVN
Thống kê truy cập

- Đang online: 2

- Hôm nay: 114

- Tháng này: 1,486

- Tất cả: 102,576