Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2022 khối các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc Huyện ủy

08:42:00 17/03/2022

Chiều ngày 15/3, Khối thi đua các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc Huyện ủy tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2022. Đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy về dự và chỉ đạo hội nghị.

   Các cơ quan đơn vị trong khối Huyện ủy gồm: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Đoàn TNCS HCM huyện đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2022.

 Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2022 với mục tiêu cùng những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Phát huy thành tích kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua, tích cực chủ động sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2022. Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp cho Huyện uỷ, UBND huyện, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề và đề án sát với nhiệm vụ chức năng của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra thuộc nhiệm vụ chuyên môn thiết thực, hiệu quả. Xây dựng và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hoá, cơ quan an toàn, cán bộ công chức, viên chức cơ quan gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của cơ quan và địa phương nơi cư trú. Không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, mắc tệ nạn xã hội; vi phạm an toàn giao thông. Chấp hành nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Các cơ quan, đơn vị được xếp thi đua trong tốp dẫn đầu của tỉnh.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị trong Khối đạt được; đồng thời gợi mở một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022, đó là:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác Thi đua- Khen thưởng; để thi đua - khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -  an ninh. Thường xuyên phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện “về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Hải Hậu”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách làm việc theo tiêu chuẩn công chức Nhà nước, có cải tiến lề lối làm việc, có đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt kết quả thiết thực. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Thực hiện nghiêm túc quy trình bình bầu, xét duyệt các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng có theo dõi, giám sát: giữa năm đánh giá, cuối năm khối thực hiện bình xét đối với các đơn vị đạt chuẩn nếp sống văn hoá, cơ quan an toàn, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan gương mẫu. Khối thi đua căn cứ vào đăng ký thi đua đầu năm và kết quả bình xét cuối năm của các cơ quan đơn vị để xét các hình thức khen thưởng. Bình xét khen thưởng đảm bảo đúng quy định, công bằng, tạo động lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Để phong trào thi đua thực chất, tạo khí thế sôi nổi, các cơ quan, đơn vị trong Khối cần tiếp tục tổ chức, phát động các phong trào thi đua thiết thực, khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa công tác thi đua trở thành công việc thường ngày của mỗi tập thể, cá nhân. Công tác thi đua, khen thưởng phải thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, đúng đối tượng; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tại mỗi cơ quan, đơn vị. Tích cực, chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của huyện.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trưởng, phó các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc Huyện ủy đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2022 trước sự chứng kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo trong Khối Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện./.

Hội thi Hội LHTNVN